FB

Regulamin Sztafety Dystansu 56,5km


Triathlon Charzykowy – sztafeta na dystansie 56,5km

 

Regulamin

1.         CEL:

 • Promocja Gminy Chojnice
 • Popularyzacja triathlonu
 • Promocja sportu i aktywnego stylu życia

2.         Organizatorzy i współorganizatorzy:

 • Marbruk Sp. z o.o.
 • Endu Sport Sp. z o.o. Sp.k.
 • Endu Events Sp. z Sp. o.o.
 • Gmina Chojnice

3.         Termin, dystans, trasa

 • Zawody odbędą się w dniu 10 czerwca 2017r.,
 • Start zawodów: godz. 11:15
 • Miejsce startu znajduje się nad Jeziorem Charzykowskim
 • Meta zlokalizowana jest przy plaży w Charzykowach, nad Jeziorem Charzykowskim, 200m od linii startu
 • I część zawodów: pływanie 950m (Jezioro Charzykowskie, 1 pętla, spodziewana temperatura wody 18-19 st. C, limit czasu ukończenia pływania 45min)
 • II część zawodów: rower 45km (1 pętla). Trasa płaska. Pomiar czasu- STS Timing.pl, KASK OBOWIĄZKOWY. Na całej trasie droga zamknięta dla ruchu drogowego. Zawody w konwencji zakazu draftingu. Dozwolone są wszystkie typy rowerów. Limit czasu ukończenia pływania i jazdy rowerem – 3,5h.
 • III część zawodów: bieg 10,55km (2 pętle). Nawierzchnia: Ścieżka pieszo-rowerowa, kostka brukowa oraz asfalt, ścieżka utwardzona. Oznaczenie długości trasy co 1km, pomiar czasu-STS Timing.pl
 • Limit czasu ukończenia zawodów 5h.
 • Każdy z etapów wykonywany jest przez inną osobę – start do kolejnego etapu odbywa się po przekazaniu opaski z chipem kolejnemu zawodnikowi w strefie zmian

4.         Opłaty startowe:
-Do 30.11.2016 - 150 zł
-Do 31.01.2017 - 300 zł
-Do 31.03.2017 - 400 zł
-Do 31.05.2017 - 500 zł

-dotyczy przypadku, kiedy limit liczby zawodników nie zostanie osiągnięty.           

Konto, na które należy dokonywać wpłat:
Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej osoba zgłaszająca sztafetę otrzymuje link do płatności za drużynę

 • Nie ma możliwości zapłacenia za inną drużynę z użyciem podanego podczas rejestracji linku do płatności.
 • Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i opłaceniu opłaty wpisowej sztafeta będzie umieszczona na liście startowej
 • W przypadku rezygnacji z zawodów, po dokonaniu wpłaty - wpisowe nie podlega zwrotowi.
 • Istnieje możliwość przepisania pakietu na inną imprezę cyklu bez zwrotu przez organizatora różnicy w kwocie wpisowego, pod warunkiem dostępności miejsc i poinformowania organizatora o tym na 30 dni przed terminem zawodów, z których zawodnik chce zrezygnować poprzez wysłanie maila na adres events@endusport.pl
 • Istnieje możliwość przepisania pakietu na kolejny rok zawodów, bez zwrotu przez organizatora ewentualnej różnicy w kwocie wpisowego, pod warunkiem ich organizacji przez organizatora, dostępności miejsc, a także poinformowania o tym organizatora na 30 dni przed terminem zawodów z których zawodnik chce zrezygnować poprzez wysłanie maila na adres events@endusport.pl
 • W sytuacji przepisania pakietu na inną imprezę lub kolejny rok zawodów, gdzie wpisowe będzie wyższe od dotychczasowego, zawodnik zobowiązany jest dopłacić ewentualną różnicę wynikającą z wpisowego wpłaconego na kwotę wpisowego ustaloną na przepisywaną imprezę lub kolejny rok.
 • Każdy zawodnik ma możliwość zakupu tzw. ubezpieczenia od rezygnacji z uczestnictwa w imprezach sportowych za pośrednictwem naszego Partnera TU EUROPA S.A. wchodząc na poniższy link http://tueuropa.pl/ubezpieczenie-nnw-sport.htm
 • 5.         Klasyfikacje:
 • Klasyfikacja sztafet męskich
 • Klasyfikacja sztafet żeńskich
 • Klasyfikacja sztafet mieszanych

6.         Nagrody:

 • Drużyny którzy zajmą miejsca 1-3 w klasyfikacji sztafet męskich, żeńskich lub mieszanych otrzymują statuetki dla każdego z członków sztafety
 • Każdy finalista zawodów otrzymuje na mecie pamiątkowy medal
  • Odbiór statuetki może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia
  •  

7.         Warunki uczestnictwa:

 • Prawo startu w zawodach posiadają osoby, które w dniu 10.06.2017r. będą miały ukończone 18 lat i okażą podczas weryfikacji dokument stwierdzający tożsamość, opłacą opłatę startową oraz podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych i starcie w zawodach na własną odpowiedzialność
 • Dopuszczony jest start osób, które w dniu 10.06.2017r. ukończyły 16 rok życia i w momencie odebrania pakietu startowego okażą podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego oświadczenie wyrażające zgodę na start w niniejszej imprezie
 • Zawodnicy dokonujący zgłoszenia do udziału w imprezie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej imprezy potwierdzają znajomość regulaminu przez każdego z członków sztafety i akceptują go oraz wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz imienia i nazwiska na materiałach promocyjnych i reklamowych Organizatora w ramach promocji imprezy Triathlon Charzykowy. Wyrażają również zgodę na przetwarzanie danych osobowych wszystkich członków sztafety w zakresie niezbędnym do realizacji zawodów Triathlon Charzykowy, w tym na wysyłanie pod wskazany adres email informacji odnośnie imprezy i materiałów promocyjnych Organizatora.

 

8.         Zgłoszenia, Lista startowa

 • Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej www.triathloncharzykowy.pl i opłaceniu wpisowego zawodnik będzie umieszczony na liście startowej. O terminie zgłoszenia decyduje data dokonania wpłaty wpisowego, przez którą rozumie się datę wpływu kwoty wpisowego na rachunek bankowy Organizatora. Wszelkie koszty wpłaty wpisowego pokrywa osoba wpłacająca.
 • Obowiązuje limit liczby uczestników – 50 sztafet (razem męskich, żeńskich i mieszanych)

9.         Wyniki

10.     Uwagi końcowe

 • Organizator zastrzega prawo do skrócenia, zmiany trasy, zmiany godziny startu, przerwania lub odwołania Zawodów z uwagi na zaistnienie siły wyższej. Przez siłę wyższą należy rozumieć każde zdarzenie o charakterze zewnętrznym, nagłym, którego nie można było przewidzieć oraz któremu nie można zapobiec, w szczególności: trudne warunki atmosferyczne, klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, wojnę, akty terroru, strajki, nowe akty prawne lub decyzje władz administracyjnych uniemożliwiające Organizatorowi przeprowadzenie zawodów. W przypadku wystąpienia zdarzeń o których mowa w zdaniu poprzedzającym, które nie wynikają z winy Organizatora, Uczestnikom nie będzie przysługiwał zwrot wpisowego.
 • Na całej trasie rowerowej zawodników obowiązuje kask rowerowy
 • W przypadku awarii roweru w trakcie przejazdu należy usunąć się wraz z nim na pobocze drogi w ten sposób, aby nie zakłócić przebiegu wyścigu
 • Na mecie znajdować się będzie strefa zawodnika, w której dostępne będą napoje i jedzenie dla zawodników
 • W czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną
  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt oraz inne rzeczy zawodników pozostawione bez nadzoru na terenie zawodów.
  • Uczestnik imprezy zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania poleceń i zarządzeń Organizatora oraz ewentualnych służb odpowiedzialnych za ochronę i bezpieczeństwo podczas trwania imprezy.
  • Uczestnik imprezy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego na terenie, gdzie odbywa się impreza w stosunku do innych jej uczestników jak i za szkody wyrządzone w mieniu Organizatora bądź mieniu znajdującym się pod zarządem Organizatora.
  • Organizator ma prawo wykluczyć zawodnika ze startu w zawodach jeżeli jego zachowanie stwarzałoby zagrożenie dla innych uczestników zawodów bądź zakłócałoby prawidłowy przebieg zawodów.
  • Zawody przeprowadzone będą według przepisów Polskiego Związku Triathlonu, regulaminu cyklu Tri Tour i niniejszego regulaminu
  • Wszystkie sprawy sporne powstałe podczas rozgrywania zawodów, rozpatrywać będzie komisja sędziowska
  • Odbiór statuetek może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia
  • Zamiar otrzymania faktury VAT należy zgłosić w ciągu 7 dni od uiszczenia opłaty startowej za pomocą wiadomości e-mail pod adres events@endusport.pl wraz z podaniem wszystkich niezbędnych danych.
  • Interpretacja regulaminu należy do Organizatora
 • Organizator posiada ubezpieczenie OC imprezy. Zawodnicy mają możliwość ubezpieczenia się od NNW we własnym zakresie.